پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
نظرات
  • محمد مهدی طریقت
    18 ژانویه 14 ، 20:08
    ******** در جهان نقش محمـّد( ص ) بی گما ن هست نقش جمله ی پیغمبران حی داور دادش این نقش ـ عظیم تا بشوید سعی شیطـان رجیم از برای رونق بازار شمع افضل اَلا عما ل در او گشت جمع شد عیـان پاکیزه رخسا ری نکو گنبـد خضراء اَسرارش بگو آ یه ی فتح و یزَکیهم ز رب فکر تعلیم خلایق زیر لب خو د رهابر خد مت مردم بسی ا ین نیـاید بی دریغ از هر کسی انبیا هر یک بشارت دا ده اند مصطفی را در حد یث آورده ا ند چون محمّد( ص) وارث نقشی نکوست بر سریر معرفت مآ وای او ست گر به اَمرش عـا لمی دانا شود آ د می فرزانه و برنا شود امتی را کرده گویا رستگـا ر ملتی دارد ،همیشه برقرا ر هرچه باید برفروزد از ضمیر می رساند بر صغیر و برکبیر هر دَم این ره توشه می گردد به پا خوشه از گندم برویاند ،خد ا بنـده ی حق اند مردان خدا ذ کر حق دا رند تا روز جزا کرد گا را، کرد گاری کرده ای پیک رحمت را تو یاری کرده ا ی مزد اگر بسیار و کار آسان بدی کِی ابو القاسم مقام این سان شد ی ای رضای حق، قرین کار تو دولت جا وید نرم ا فزار تو حق ، محمّد(ص) راسزد در رهبری مطلق پیغمران ، پیغمبَری گردش چرخ وفلک باطل مدان با محمّد( ص ) می شود کامل جها ن از صفات فطرت و روح و روان نقش استـاد ازل کامل بدا ن گروِ را نام محمّـد(ص ) داده ا ند اِ سم اَحمـد را مجد د دا د ه اند اِ سم احمد بر ابو القاسم نهـاد مهدی ( عج) از نیک اختر قائم نها د ای کریم پاک ، کا مل داوری خاتم ، ختم رسل ، پیغمبری فخر عا لم گشت نیکو اختری اختران آ سمان را سروری ای " طریقت " آفرین گو آفرین آ فرین، بر آن پیمبر آفرین
ارسال نظر